Sierpień 2021

 1. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Zbawiciela za obojętność wielu ludzi na Jego bezgraniczną Miłość. (Pierwszy Piątek) 6.08.2021 godz.7.15
 2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i zniewagi. (Pierwsza sobota) 7.08.2021 godz.6.30
 3. O dar nowych powołań i wierność powołaniu do kapłaństwa i życia zakonnego  9.08.2021 godz.18.00
 4. Dziękczynienie za łaski odebrane przez przyczynę bł. M. Angeli Truszkowskiej, z prośbą o Jej rychłą kanonizację. 10.08.2021  godz. 18.00
 5. Za wszystkich Członków Arcybractwa Oblicza Pana Jezusa – o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla żyjących, o moc w cierpieniu dla chorych i radość oglądania Oblicza Bożego dla zmarłych.  27.08.2021  godz. 7.15
 6. O ducha  wynagrodzenie za grzechy pijaństwa, szczególnie w naszej Ojczyźnie i o trzeźwość dla wszystkich Polaków oraz o wyzwolenie z nałogów dla uzależnionych.  31.08.2021  godz.7.15

Lipiec 2021

 1. Wynagradzająca Sercu Pana Jezusa za brak miłości i współpracy z łaską Bożą. (Pierwszy Piątek)  2.07.2021 godz.6.30
 2. Wynagradzająca  Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i o nawrócenie grzeszników, szczególnie bliskich śmierci. (Pierwsza Sobota) 3.07.2021 godz.6.30
 3. O łaskę kanonizacji bł. M. M. Angeli i potrzebne dary dla modlących się przez Jej wstawiennictwo  10.07.2021 godz.18.00
 4. Dar powołań do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek 22.07.2021 godz.18.00
 5. Za rolników o Boże błogosławieństwo w ich pracy i obfite plony, by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego.  29.07.2021 godz. 7.15
 6. Za naszą Ojczyznę, aby rozwijała się w pokoju i dochowała wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii  7.07.2021 godz.18.00

Czerwiec 2021

 1. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za brak poszanowania Bożego Prawa w świecie, a szczególnie w naszej Ojczyźnie.  (Pierwszy Piątek) 4.06.2021 godz.6.30
 2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, z prośbą o nawrócenie wszystkich, którzy zeszli z drogi zbawienia.    (Pierwsza Sobota) 5.06.2021 godz.6.30  
 3. Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wszystkich dzieci.  9.06.2021 godz.18.00                                               
 4. Na uwielbienie Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, z prośbą o częste i godne przyjmowanie Eucharystycznego Chleba 3.06.2021 godz.8.00
 5. W intencjach Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Serca Maryi, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w codziennym życiu. 11.06.2021 godz.7.15
 6. Dziękczynna za łaski otrzymane przez przyczynę bł. Marii Angeli, z prośbą o jej rychłą kanonizację 10.06.2021 godz.6.30
 7. Za zmarłych Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, by mogli cieszyć się oglądaniem Bożego Oblicza w gronie zbawionych. 16.06.2021 godz.8.00

Maj 2021

 1. Za dzieci ,które w tym roku po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do serca o silną wiarę i Boże błogosławieństwo. 28.05.2021 godz.7.15
 2. Wynagradzająca Sercu Jezusa za odrzucanie Bożego Prawa, wyrzekanie się wiary oraz zobowiązań przyjętych na chrzcie świętym.
  (Pierwszy Piątek) 7.05.2021 godz.6.30                                                                                                               
 3.  Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata, z prośbą o nawrócenie grzeszników.   
  (Pierwsza Sobota) 01.05.2021 godz.18.00                                                  
 4. O duchową odnowę Kościoła i  Boże błogosławieństwo dla Papieża i wszystkich Jego najbliższych współpracowników. 02.05.2021 godz.19.30
 5.  O błogosławieństwo Boże dla wszystkich Czcicieli i ofiarodawców Oblicza Pana Jezusa i Serca Maryi oraz dla ich Rodzin. 03.05.2021 godz.9.00
 6. Dziękczynna za łaski otrzymane przez przyczynę bł. Marii Angeli, z prośbą o jej  rychłą kanonizację  10.05.2021 godz.6.30

O. Honorat Koźmiński, „Nowy dar Jezusa”

Wzory wynagradzania

W jednym z objawień, mówił Pan Jezus swej służebnicy [s. Marii od św. Piotra], że dwie osoby stawia za wzór sługom swoim w sprawie wynagradzania:

Ś. Weronikę – niewiastom, które nie będąc powołane do głoszenia Słowa Bożego, powinny nieść Mu ulgę, ocierając Przenajświętsze Oblicze modlitwą i czcią uwielbienia. Zbawiciel nasz drogi, już w czasie Męki swojej, chciał sam wskazać nam, jaki jest najlepszy środek wynagradzania względem Niego, pobudzając w drodze na Kalwarię pobożną niewiastę, która Mu pożądaną ulgę przyniosła. Był to pierwszy hołd wynagradzania, złożony Najdroższe­mu Odkupicielowi na tej bolesnej drodze. Odwdzięczył się za to, i w nagrodę pozo­stawił na zasłonie swojej litościwej dobrodziejki odbicie swej Twarzy w takim stanie, w jakim się znajdowała w tej chwili.

Weronika więc, według wspomnianego objawienia uczynionego Siostrze Maryi od Ś. Piotra, dana jest przez Pana naszego, jako wzór dusz wynagradzających, któ­rych tak bardzo w obecnej porze potrze­ba. Na tej drugiej Kalwarii, po której idzie Kościół w tym wieku, przykład jej, powinien być zachętą dla Chrześcijan, którzy przejęci są chęcią wynagradzania Bogu zniewag wyrządzonych Jego Majestatowi, aby przedzierali się przez tłumy Jego nieprzyjaciół, dla uczczenia Jego. Nagroda, jaką Ona otrzy­mała, jest godłem zewnętrznem łask duchownych, które możemy być pewni, że otrzymamy, poświęcając się Dziełu Wynagradzania.

Drugi wzór mamy w osobie Dobrego Łotra, który z krzyża jak z kazalnicy przemówił, broniąc sprawy Chrystusa i uznając Jego Bóstwo w tej chwili, w któ­rej drugi łotr i Żydzi urągali Mu z bluźnierstwem. Zwracając twarz błagającą i prze­jętą uszanowaniem ku zbolałemu i poranionemu Obliczu Jezusa: Panie! zawołał, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Królestwa Twego!

Ojcowie Kościoła wysoko oceniają Do­brego Łotra. Ś. Jan Chryzostom zastana­wiając się nad Jego wiarą, wynosi ją po­nad wiarę Abrahama, Mojżesza i Izaaka. Ci widzieli Jezusa na tronie chwały, uwierzyli. On widzi Go wśród męki, i składa Mu hołd uwielbienia, jak gdyby Go widział na tronie chwały. Widzi Go na krzyżu, a modli się do Niego, jak gdyby Go widział w niebie, widzi skazanego na śmierć, a odzywa się do Niego jak do króla….

Według słów tegoż Świętego, ten do­bry łotr stał się od razu Ewangelistą i Prorokiem: ogłasza Bóstwo Ukrzyżowa­nego, zapowiada Jego wieczne królestwo.

Trudno było przedstawić wiernym dni naszych, oddanym czci wygradzającej modniejszych i lepszych wzorów. Zbawiciel wskazując, te wzory obiecał, iż na tych, którzy wezmą udział w tym nabożeństwie, wejrzy również łaskawym okiem, jak wejrzał na Weronikę na drodze krzyżowej, a którzykolwiek sprawy Jego bronić będą modlitwą, słowem lub pismem, tych sprawy On sam bronić będzie przed Ojcem jak to uczynił z dobrym łotrem. Do tych obietnic dodał wiele innych jeszcze dla udających się do Serca Jego, a szczególniej dla czczących Jego Przenajświętsze Oblicze.

O. Honorat Koźmiński, Nowy dar Jezusa, s. 24-28