Lipiec 2022

 1. Wynagradzająca Sercu Pana Jezusa za brak miłości i współpracy z łaską Bożą. (Pierwszy Piątek) 1.07.2022r., godz. 6.30
 2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i o nawrócenie grzeszników, szczególnie bliskich śmierci. (Pierwsza Sobota) 2.07.2022r., godz. 6.30
 3. O łaskę kanonizacji bł. M. M. Angeli i potrzebne dary dla modlących się przez Jej wstawiennictwo. 10.07.2022r., godz. 10.00
 4. O dar powołań do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. 5.07.2022r., godz. 7.15
 5. Za rolników o Boże błogosławieństwo w ich pracy i obfite plony, by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego. 15.07.2022r., godz. 18.00
 6. Za naszą Ojczyznę, aby rozwijała się w pokoju i dochowała wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii. 3.07.2022r., godz. 10.00

Czerwiec 2022

 1. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za brak poszanowania Bożego Prawa w świecie, a szczególnie w naszej Ojczyźnie. (Pierwszy Piątek) 3.06.2022r., godz. 6.30
 2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, z prośbą o nawrócenie wszystkich, którzy zeszli z drogi zbawienia. (Pierwsza Sobota ) 4.06.2022r., godz. 6.30
 3. Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wszystkich dzieci. 1.06.2022r., godz. 18.00
 4. Na uwielbienie Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, z prośbą o częste i godne przyjmowanie Eucharystycznego Chleba. 16.06.2022r., godz. 17.00
 5. W intencjach Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Serca Maryi, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w codziennym życiu. 6.06.2022r., godz. 8.00
 6. Dziękczynna za łaski otrzymane przez przyczynę bł. Marii Angeli, z prośbą o jej rychłą kanonizację. 10.06.2022r., godz. 18.00
 7. Za zmarłych Czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, by mogli cieszyć się oglądaniem Bożego Oblicza w gronie zbawionych. 11.06.2022r., godz. 18.00

Maj 2022

 1. Za dzieci ,które w tym roku po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do serca o silną wiarę i Boże błogosławieństwo. 29.05.2022r., godz. 10.00
 2. Wynagradzająca Sercu Jezusa za odrzucanie Bożego Prawa, wyrzekanie się wiary oraz zobowiązań przyjętych na chrzcie świętym. (Pierwszy Piątek) 6.05.2022r., godz. 6.30
 3. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata, z prośbą o nawrócenie grzeszników. (Pierwsza Sobota) 7.05.2022r., godz. 6.30
 4. O błogosławieństwo Boże dla wszystkich Czcicieli i ofiarodawców Oblicza Pana Jezusa i Serca Maryi oraz dla ich Rodzin. 17.05.2022r., godz. 8.00
 5. Dziękczynna za łaski otrzymane przez przyczynę bł. Marii Angeli, z prośbą o jej rychłą kanonizację. 10.05.2022r., godz. 18.00
 6. O dar pokoju na świecie a szczególnie na Ukrainie 3.05.2022r., godz.12.00

Świąteczno-noworoczna książka

Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok to czas, gdy wymieniamy się drobnymi upominkami, okazując w ten sposób sobie życzliwość, pamięć i miłość. Podarujmy taki upominek także naszym rówieśnikom – dzieciom, młodzieży i dorosłym w Tanzanii! Przedłużamy naszą zbiórkę rozpoczętą w październiku. Tym z Was, którzy się już włączyli przez wpłaty mówimy z serca DZIĘKUJEMY! ASANTE SANA! 

Idea jest prosta: równowartość książki/czasopisma, które Darczyńca kupuje dla siebie przeznaczyć na zakup książek w Tanzanii. Biblioteka ma być otwarta dla wszystkich: od dzieci po najstarszych, od przedszkolaków zainteresowanych bajkami, poprzez młodzież, po dorosłych szukających wskazówek rolniczych, rozwiązań technologicznych
i medycznych.

Jeżeli akcja będzie przeprowadzona zbiorowo w przedszkolu/szkole/parafii do puszki/skarbony, prosimy, by osoba odpowiedzialna za zbiórkę, podsumowała ją i dokonała jednej wpłaty, równocześnie przesyłając informację drogą e-mail lub SMS (ten kontakt ułatwi doprecyzowanie podziękowania dla danej placówki).

Kontakt: asia.milena@gmail.com, tel. 663-077-174

OGŁOSZENIE

(15 grudzień 2021 r.)

Zgodnie z art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021r., poz. 953) podajemy do wiadomości publicznej następujące informacje:

Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo (Siostry Felicjanki) prowadzące Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu przy ul. Długiej 1 informuje:

 1. W roku 2021r otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na wzmocnienie zabezpieczenia domu pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-Cov-2, tj. na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu, ul. Długa 1 w kwocie 33 712,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset dwanaście), co stanowi 80% umowy zawartej w tym celu ( Umowa Nr I.133-PCPR/2021).
 2. Dla realizacji w/w celu Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo przekazało brakujące zgodnie z Umową Nr I.133-PCPR/2021 20% wkładu czyli kwotę 8.428,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem).
 3. Całość wydano do 10.12.2021r. Z dotacji celowej budżetu państwa w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu zakupiono: za 9 756,00 zł rękawice jednorazowe jako konieczne środki ochrony osobistej i 23 956,00 zł wypłacono jako jednorazowy dodatek do wynagrodzeń pracowników za całoroczny trud walki z wirusem SARS-Cov-2 i ofiarną pracę przy chorych.

Pieniądze wpłacone przez Zgromadzenie 6.045,98 zł wydano na jednorazowy dodatek do wynagrodzeń pracowników za trud walki z wirusem SARS-Cov-2 oraz 2.382,02zł na zakup środków ochrony osobistej tj. testy antygenowe COVID – 19 i manusan.