Śluby wieczyste

slubywieczyste-min

ŚLUBY WIECZYSTE


 

Wreszcie nadchodzi długo oczekiwany dzień ślubów wieczystych. Na znak zaślubin z Jezusem Chrystusem siostry otrzymują obrączki, które od tego dnia będą im codziennie przypominać o Bożym wybraniu oraz złożonych ślubach.

Ślubowana czystość pozwala nam w sposób wolny miłować Boga i służyć wszystkim ludziom.

Zobowiązując się do życia w ubóstwie, wyrażamy nasze pragnienie uczestnictwa w ubóstwie Zbawiciela, który dla nas stał się ubogi, aby nas swoim ubóstwem ubogacić.

 

Wreszcie poprzez ślub posłuszeństwa poświęcamy dobrowolnie swoją wolę Bogu, przez co wchodzimy głębiej w tajemnicę Chrystusa i Jego plan zbawienia.

Chrystus uniżając się w posłuszeństwie ukazuje nam doskonalszą drogę miłowania i uwielbiania Ojca.

 

Dzień ślubów wieczystych jest nowym początkiem, decyzją, by już nigdy nie “oglądać się wstecz”, lecz coraz wierniej i gorliwiej podążać za Jezusem Chrystusem.

 


 

Juniorat

juniorat-min

JUNIORAT


 

Formacja otrzymana w postulacie i nowicjacie jest kontynuowana w junioracie, który rozpoczyna się od złożenia pierwszych ślubów i trwa sześć lat do profesji wieczystej.

Jest to inaczej okres ślubów czasowych, gdyż w okresie tym siostry co roku ponawiają złożone śluby. W okresie junioratu, siostry uczą się łączenia kontemplacji z działalnością apostolską.

Siostry czasowe profeski pogłębiają swoją formację duchową, doskonalą swoje umiejętności zawodowe oraz stopniowo włączają się w prace właściwe naszej rodzinie zakonnej. Mają wiele okazji, by w sposób praktyczny służyć jako felicjanki i przygotować się do złożenia wieczystych ślubów zakonnych.

 


 

Nowicjat

nowicjat-min

NOWICJAT


Rozpoczyna się obłóczynami, czyli otrzymaniem habitu zakonnego, białego welonu i franciszkańskiego paska. W tym czasie nowicjuszki rozwijają swoją przyjaźń z Jezusem Chrystusem i stopniowo przez modlitwę i liturgię Kościoła, wchodzą w tajemnicę Jego życia.

W ciągu dwu lat, w atmosferze sprzyjającej rozwojowi życia modlitwy i we wspólnocie, przygotowują się do oddania życia Panu

Bogu przez złożenie ślubów w tej rodzinie zakonnej. Poza tym w wydarzeniach codziennego życia starają się rozpoznać działanie Boga i żyć zgodnie z Jego wolą, uczą się żyć we wspólnocie siostrzanej. Poznają też charyzmat Zgromadzenia, z którym chcą się złączyć przez śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Od nowicjatu rozpoczyna się życie zakonne. Jest on bezpośrednim przygotowaniem do pierwszej profesji i służy głębszemu wprowadzeniu nowicjuszek w istotne i podstawowe obowiązki w naszym Zgromadzeniu. Jest czasem zapoznania się z duchowością Zgromadzenia, z praktyką modlitwy wspólnotowej i indywidualnej i stopniowym wdrażaniem się w praktykę rad ewangelicznych.

Nowicjuszka jest prowadzona przez mistrzynię nowicjatu i osoby wspomagające. Po odbytym nowicjacie nowicjuszki składają pierwsze śluby na jeden rok.

 


 

Postulat

postulat-min

POSTULAT


 

Jest pierwszym, wstępnym etapem formacji zakonnej. Jego celem jest uzupełnienie wiedzy religijnej kandydatki, ogólne zapoznanie się z życiem zakonnym oraz doświadczenie wspólnoty z innymi powołanymi. Postulat odbywa się we wspólnocie zakonnej.

Jest to czas służący stopniowemu wprowadzaniu w życie zakonne. Zgodnie z naszymi Konstytucjami postulat zazwyczaj trwa nie mniej niż sześć miesięcy i nie dłużej niż dwa lata. Proces formacyjny na tym etapie zakłada stopniowe dojrzewanie postawy ludzkiej, chrześcijańskiej i zakonnej.


 

Formacja

formacja-min

FORMACJA


 

Formacja jest procesem złożonym i ciągłym, trwającym całe życie. Przedmiotem jej jest osoba, która dobrowolnie odpowiada na wezwanie Boże do życia ewangelicznego. Proces ten dokonuje się pod tchnieniem Ducha Świętego przy współpracy z Nim osoby powołanej i pomocy ze strony Zgromadzenia. Dotyczy ona rozwoju całego człowieka, a więc łączy aspekty ludzkie, chrześcijańskie, zakonne i apostolskie. Opiera się na zasadach wychowania chrześcijańskiego, wypływających z Ewangelii i na zasadach pedagogiki współczesnej zgodnych z Magisterium Kościoła.

 

Celem formacji jest prowadzenie sióstr do dojrzałości w Chrystusie i do całkowitego oddania się Bogu, Kościołowi i Zgromadzeniu. Cel formacji może być osiągnięty przy pomocy środków naturalnych i nadprzyrodzonych.

 

Formacja dokonuje się w ciągu całego życia przez naśladowanie Chrystusa, umiłowanie Eucharystii, naśladowanie Maryi, miłość i wierność Kościołowi, wyrabianie cech właściwych felicjance w oparciu o duchowość franciszkańską. Realizacja celu formacji wymaga rozłożenia całokształtu pracy wychowawczej na poszczególne etapy formacji, jakimi w naszym Zgromadzeniu są:

 

•    Postulat
•    Nowicjat
•    Juniorat (czas ślubów rocznych)
•    Profesja Wieczysta
•    Formacja permanentna, czyli ciągła