OGŁOSZENIE

(15 grudzień 2021 r.)

Zgodnie z art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021r., poz. 953) podajemy do wiadomości publicznej następujące informacje:

Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo (Siostry Felicjanki) prowadzące Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu przy ul. Długiej 1 informuje:

  1. W roku 2021r otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na wzmocnienie zabezpieczenia domu pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-Cov-2, tj. na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu, ul. Długa 1 w kwocie 33 712,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset dwanaście), co stanowi 80% umowy zawartej w tym celu ( Umowa Nr I.133-PCPR/2021).
  2. Dla realizacji w/w celu Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo przekazało brakujące zgodnie z Umową Nr I.133-PCPR/2021 20% wkładu czyli kwotę 8.428,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem).
  3. Całość wydano do 10.12.2021r. Z dotacji celowej budżetu państwa w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu zakupiono: za 9 756,00 zł rękawice jednorazowe jako konieczne środki ochrony osobistej i 23 956,00 zł wypłacono jako jednorazowy dodatek do wynagrodzeń pracowników za całoroczny trud walki z wirusem SARS-Cov-2 i ofiarną pracę przy chorych.

Pieniądze wpłacone przez Zgromadzenie 6.045,98 zł wydano na jednorazowy dodatek do wynagrodzeń pracowników za trud walki z wirusem SARS-Cov-2 oraz 2.382,02zł na zakup środków ochrony osobistej tj. testy antygenowe COVID – 19 i manusan.