Informacje ogólne

Dom generalny

Wspólnota Matki Bożej Pośredniczki Łask

Via del Casaletto, 540
00151 Roma, Italia
http://www.feliciansisters.org

Prowincja Matki Bożej Częstochowskiej

ul. Józefa Poniatowskiego 33
37-700 Przemyśl
https://felicjanki.przemysl.pl/

Prowincja Matki Bożej Królowej Polski

ul. Kościuszkowców 85
04-545 Warszawa
http://www.felicjanki.waw.pl/

Prowincja Our Lady of Hope

871 Mercer Road, Beaver Falls
Pennsylvania 15010, USA
https://www.feliciansistersna.org/

Prowincja Nossa Senhora Aparecida

Rua Dr. Joaquim Ignacio Silvera da Motta, 144 –  Guabirotuba
81520 – 280 Curitiba
PR – Brasil

Wiceprowincja Maryi Matki Afryki

P.O. Box 1766
60 100 Embu
Kenya, Africa

Apostolat

apostolat-min

APOSTOLAT


 

Naszym podstawowym apostolatem w Kościele, jako osób konsekrowanych, jest publiczne świadectwo życia. Podejmujemy różne formy działalności zgodne z duchem i celem Zgromadzenia oraz w jedności z Kościołem.

Chociaż czasy się zmieniają i chociaż każda epoka ma swe własne cele – to na przestrzeni wieków – człowiek, jako stworzenie Boże – ma te same problemy, te same pragnienia i dąży do tego samego celu – spotkania z Bogiem!

Matka Angela żyła w XIX wieku, ale jej charyzmat pomocy najbardziej potrzebującym – jest nadal bardzo aktualny.

Dzisiaj, pomimo szybkiego rozwoju nauki i techniki oraz głośnych deklaracji o godność człowieka, wiele jest ludzkiej biedy i nędzy… Świat XXI wieku często za krzykliwymi reklamami i kolorowymi wystawami kryje tych, którzy są dotknięci współczesnymi chorobami. Właśnie oni – ludzie odarci ze swojej godności, samotni, i rozgoryczeni, bezdomni i bezrobotni bojący się samych siebie potrzebują pomocy.

Gdyby Matka Angela żyła dzisiaj, nie przeszłaby obojętnie obok nich. Z pewnością starałaby się dotrzeć do tych ludzi, doprowadzić do spotkania z Bogiem i zaradzić różnorakim ich potrzebom.

Przed nami stają te same zadania, to samo ewangeliczne przesłanie: “aby pochylać się nad tymi, którzy płaczą”.

Staramy się być otwarte na potrzeby dzisiejszego świata, idziemy do biednych, samotnych, chcemy mówić każdemu o Bogu i wskazywać drogę do Niego, ale przede wszystkim pragniemy być oparciem w ich trudnych chwilach ziemskiego życia.

W związku z tym zakres naszych działań jest szeroki, a zarazem różnorodny. Tę różnorodność można ująć w dwa główne nurty:
•    ewangelizacja, praca oświatowa, wychowawcza
•    opieka nad ludźmi cierpiącymi, służba wszystkim, którzy potrzebują pomocy.

Apostolat  Prowincji  Niepokalanego Serca  Najświętszej Maryi Panny, w Krakowie  obejmuje  różnorodne formy posługiwania Ludowi Bożemu, które są naszym indywidualnym i wspólnotowym wkładem w powszechną misję Kościoła.

Służba ewangelizacji przez katechizację dzieci i młodzieży ma miejsce na terenie 7 diecezji,   w południowej i środkowej Polsce, w których znajdują się nasze domy.  Siostry katechizują na podstawie misji  otrzymanej od Pasterzy diecezji w 22 Szkołach Podstawowych oraz w 9  Gimnazjach i Szkołach Średnich oraz w kilku Przedszkolach.  Dla zobrazowania  w obecnym roku katechizacją objętych   jest  3392  dzieci   i  1767 młodzieży.  Do I Komunii św.  przygotowywanych jest   534  dzieci.   Posługa nie ogranicza się tylko do pracy  na terenie Szkoły,  w ramach wolontariatu Siostry przygotowują dzieci do udziału w liturgii, prowadzą  chór, schole, grupy biblijne, maryjne i misyjne.  Działają    w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Oaz młodzieżowych zarówno w ciągu roku, jak   i w czasie turnusów rekolekcji wakacyjnych.   Podejmowane są również pewne inicjatywy nowej ewangelizacji  czego wyrazem jest powstająca wspólnota Arki Młodych  z Polski, Słowacji oraz Czech, zamieszkujących sąsiadujące ze sobą diecezje.

Katolickie wychowanie i nauczanie obejmuje 8 Przedszkoli prowadzonych przez Prowincję   i 1 Parafialne,  w których Siostry pracują jako dyrektorki, nauczycielki,  w administracji i pracach pomocniczych. Wśród tych placówek na szczególną uwagę zasługuje Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla dzieci z afazją mowy, w którym mieści się Szkoła Podstawowa, Przedszkole  oraz  Internat. Aktualne z tej formy nauczania  korzysta 60 dzieci. Obecnie w przedszkolach  objętych opieką jest 613 dzieci. Z Bursy dla Młodzieży Żeńskiej  korzysta   50 dziewcząt.  Pomagamy również młodzieży żeńskiej studiującej w Krakowie, dając możliwość zakwaterowania. Prowadzimy Specjalny Ośrodek Wychowawczo – Opiekuńczy dla chłopców . 

Służbę chorym i podeszłym wiekiem prowadzimy w Polsce, w sposób zorganizowany w dwóch placówkach, a jest to Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla kobiet, w którym opiekę znajduje 72 osoby chronicznie chore oraz Dom Pomocy Społecznej dla 80 dzieci specjalnej troski. W Chislehurst w Anglii  posługujemy w Domu Polskich Rezydentów, który zamieszkuje 30 osób  potrzebujących stałej opieki.   Siostry posługują w Szpitalu Zakonu Bonifratrów i  chorym  Siostrom w naszej Infirmerii.  W tą posługę wpisuje się również Rodzinny Dom Pomocy dla kobietSiostra  opiekunka parafialna otacza opieką  osoby starsze samotne, pozostające w domach. Organizuje dla nich różnorodną pomoc  duchową i materialną.

Siostry idąc franciszkańskim śladem posługują  jako zakrystianki w 28 kościołach i kaplicach,  troszcząc się o piękno i wystrój świątyni.  Podejmują posługę  kancelistek w 3 urzędach parafialnych,   a w  3 kościołach organistek. Współpracują z kapłanami i siostrami innych Zgromadzeń.

Na szczególną uwagę zasługuje posługa Sióstr w Estonii, które włączyły się w odbudowywanie struktur Kościoła na ziemiach przez lata zniewolonych systemem komunistycznym.  Ludziom ochrzczonym pomagają odnaleźć drogę do Boga i Kościoła często u kresu życia.  Prowadzą przygotowanie  dorosłych i dzieci do Sakramentów świętych, katechizują, troszczą się o  kościoły  i kaplice. Prowadzą adoracje,  a gdy zabraknie kapłana nabożeństwa paraliturgiczne. Odwiedzają chorych w domach  i w szpitalach. Zainicjowały powstanie Świetlicy dla dzieci ulicy, w której znajduje pomoc i wsparcie gromadka  dzieci pozbawionych troski najbliższych. Siostry  włączają  się w działalność ekumeniczną, uczą języka polskiego, pomagają  ubogim. Podjęta posługa na Kamczatce,    wydaje się   posiadać wiele punktów stycznych z tą na estońskiej ziemi.

Fundamentem apostolskiego posługiwania pozostaje troska o osobiste zjednoczenie z Bogiem,   a zapleczem wszelkiego działania modlitwa i ofiara, w którą wpisuje się  pełna poświęcenia i troski praca wielu sióstr  pełniących zadania   w domach,  a także cierpienie  wynikające z  podeszłego wieku lub choroby, które dotyka liczne grono Sióstr.


 

Formacja

formacja-min

FORMACJA


 

Formacja jest procesem złożonym i ciągłym, trwającym całe życie. Przedmiotem jej jest osoba, która dobrowolnie odpowiada na wezwanie Boże do życia ewangelicznego. Proces ten dokonuje się pod tchnieniem Ducha Świętego przy współpracy z Nim osoby powołanej i pomocy ze strony Zgromadzenia. Dotyczy ona rozwoju całego człowieka, a więc łączy aspekty ludzkie, chrześcijańskie, zakonne i apostolskie. Opiera się na zasadach wychowania chrześcijańskiego, wypływających z Ewangelii i na zasadach pedagogiki współczesnej zgodnych z Magisterium Kościoła.

 

Celem formacji jest prowadzenie sióstr do dojrzałości w Chrystusie i do całkowitego oddania się Bogu, Kościołowi i Zgromadzeniu. Cel formacji może być osiągnięty przy pomocy środków naturalnych i nadprzyrodzonych.

 

Formacja dokonuje się w ciągu całego życia przez naśladowanie Chrystusa, umiłowanie Eucharystii, naśladowanie Maryi, miłość i wierność Kościołowi, wyrabianie cech właściwych felicjance w oparciu o duchowość franciszkańską. Realizacja celu formacji wymaga rozłożenia całokształtu pracy wychowawczej na poszczególne etapy formacji, jakimi w naszym Zgromadzeniu są:

 

•    Postulat
•    Nowicjat
•    Juniorat (czas ślubów rocznych)
•    Profesja Wieczysta
•    Formacja permanentna, czyli ciągła

 


 

Nasza duchowość

duchowosc-min

NASZA DUCHOWOŚĆ


 

Jako Zgromadzenie z natury apostolskie wypełniamy swoją misję w Kościele przez kontemplację i działalność.

Od początku istnienia Zgromadzenia ideały św. Franciszka były siłą twórczą w życiu Matki Angelii. Żyjemy we wspólnocie ewangelicznym, eklezjalnym, eucharystycznym i maryjnym wymiarem jej franciszkańskiej duchowości.

Naśladujemy Chrystusa w Jego posłuszeństwie Ojcu. Upodabniamy się do Chrystusa przez życie ewangelicznego ubóstwa, które wymaga od nas pokuty i ciągłego nawracania się. Żyjemy w czystości, która daje nam wolność radosnego kochania i wielbienia Boga we wszystkich Jego stworzeniach, w duchu naszego Serafickiego Ojca.

Żyjemy w posłuszeństwie Kościołowi Katolickiemu i Ojcu Świętemu świadome, że pełniona przez nas służba jest częścią misji Kościoła powszechnego.

Eucharystia stanowi centrum konsekrowanego życia felicjanki. Zgłębiamy tajemnicę obecności Chrystusa wśród nas i jednoczymy się z Nim poprzez codzienną Komunię Świętą i wynagradzającą adorację.

Poświęcone Niepokalanemu Sercu Maryi, czcimy Ją jako Matkę i Panią Zgromadzenia. W Maryi, wzorze zawierzenia Bogu, szukamy nieustannie rady i pomocy.

Uczymy się żyć w radości, prostocie i wdzięczności, w duchu „Deo gratias” św. Feliksa z Kantalicjo, który jest patronem naszego Zgromadzenia.
Czcimy św. Józefa jako opiekuna Zgromadzenia i św. Franciszka z Asyżu, jako naszego Serafickiego Ojca.